www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2660. Error 9: Invalid character

We? przyk?ad z ?urawia, zakochaj si? w CZaPLi! (portal polsko-czeski)

Zamek tylko dla m??czyzn?

Email Drukuj PDF

Karlštejn, po?o?ony zaledwie ok. 30 kilometrów na po?udniowy zachód od Pragi, nale?y do najbardziej znanych i najch?tniej odwiedzanych zamków w Republice Czeskiej. Chcecie wiedzie?, jakie skarby i tajemnice skrywa ta dawna siedziba w?adców i ile jest prawdy w filmie „Noc na Karlštejn?”, wed?ug którego na jego terenie nie wolno by?o przebywa? kobietom?

WiÄ™cej…

Email Drukuj PDF

Na mapie prezentuje si? niepozornie, jednak je?li kto? zdecyduje si? pozna? to miejsce, bez w?tpienia b?dzie pozytywnie zaskoczony jego urokami i ilo?ci? wra?e?, jakich dostarcza. Jego okolice to mi?dzy innymi kopalnie z?ota, z którego wykonano Koron? ?wi?tego Wac?awa, kolebka czeskiego trampingu czy najwy?szy w Europie ?rodkowej kamienny wiadukt.

WiÄ™cej…

Jak mieszkaj? studenci

Email Drukuj PDF

Czeska kolej, czyli odpowiednik polskiego akademika, na trwa?e wpisa?a si? w studenck? codzienno??. Integruj?c i usamodzielniaj?c m?odych ludzi, stanowi ciekawy przyk?ad mini-spo?ecze?stwa. Wiadomo bowiem, ?e ka?dy wyje?d?aj?cy na wymian? uniwersyteck? student musi podj?? wa?n? decyzj? dotycz?c? zakwaterowania. 

WiÄ™cej…

Rzu? wszystko i id? do lasu

Email Drukuj PDF

Za oknami ju? jesie?, wi?c najwy?szy czas wybra? si? do kina. Zw?aszcza, ?e od 22 pa?dziernika na ekranach zago?ci? pe?nometra?owy debiut Jana Foukala „Amerika”. Przedstawiona tam rzeczywisto?? pozwala pozna? pewne wa?ne elementy czeskiej kultury, a jednocze?nie jest przyjazna w odbiorze.

WiÄ™cej…

Email Drukuj PDF

Letnie szko?y j?zykowe to okazja do ciekawego sp?dzenia wakacji. S? skierowane do obcokrajowców i zazwyczaj po??czone z poznawaniem kraju, którego j?zyka ucz?. Pomagaj? nie tylko w rozwijaniu umiej?tno?ci lingwistycznych, ale i w?asnych zainteresowa?. Taki cel przy?wieca równie? kursowi organizowanemu w Pradze z my?l? o polskich bohemistach. Czym ró?ni si? od innych, oferowanych cudzoziemcom w Czechach?

WiÄ™cej…

Strona 2 z 8

You are here: Strona g?ówna