www.czapla.cz

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:2660. Error 9: Invalid character

Pobyt trwa?y i tymczasowy

Email Drukuj PDF

Wznawiamy temat dotycz?cy zameldowania w nowym miejscu zamieszkania i rejestracji w odpowiednim urz?dzie dla cudzoziemców. Od stycznia 2011 roku prawo reguluj?ce pobyt obcokrajowców w Republice Czeskiej nieco si? zmieni?o, wi?c kwestia ta w jeszcze wi?kszym stopniu zaprz?ta my?li polskich emigrantów.

Czy istnieje obowi?zek zameldowania si? w Czechach po przyje?dzie na krótszy lub d?u?szy pobyt? Je?li tak, to do jakiej placówki si? uda?? A je?li nie zameldujemy si?, to jakie tego b?d? konsekwencje? Mo?e ?adne... Wyja?nimy wszystko po kolei.

W zwi?zku z tym, ?e Republika Czeska od 2007 roku znajduje si? – podobnie jak Polska – w strefie Schengen, obywatele Polski mog? swobodnie przekracza? granice w ka?dym miejscu i nie podlegaj? kontroli granicznej.

Kontrola graniczna w krajach uk?adu Schengen sprowadza si? do minimum i polega na ewentualnym sprawdzeniu dokumentu podró?nego, którym w strefie Schengen jest nie tylko paszport, ale tak?e dowód osobisty.

330_0241

Legalizacja pobytu na terenie Republiki Czeskiej

Je?eli planowany pobyt na terenie Republiki Czeskiej jest d?u?szy ni? 30 dni, osoby przyje?d?aj?ce zobowi?zane s? zarejestrowa? si? w odpowiedniej jednostce Policji ds. Cudzoziemców i Pogranicza (Cizinecká policie) w mie?cie aktualnego zamieszkania, a to  w ci?gu 30 dni od wjazdu na terytorium Czech.

Tyle mówi prawo, jednak w praktyce nie jest ono egzekwowane od mieszka?ców Unii Europejskiej. Nie s? równie? znane przypadki karania obywateli Polski za niezarejestrowanie si? w przeci?gu 30 dni. Jednym s?owem, zezwolenie na pobyt nie jest wymagane, ale mo?na je otrzyma?.

Obywatele Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Szwajcarii, Norwegii i Islandii mog? przebywa? oraz czasowo zamieszka? na terenie Republiki Czeskiej bez specjalnego pozwolenia, a w?a?ciwie jedynie na podstawie dokumentu podró?nego lub dowodu to?samo?ci.

W Czechach istniej? dwa rodzaje zameldowania – pobyt trwa?y i pobyt tymczasowy. Ca?a procedura w obu przypadkach jest bezp?atna.

Wniosek mo?na z?o?y? po przyje?dzie do Czech na Policji ds. Cudzoziemców i Pogranicza, a nawet ju? w Polsce, w czeskiej placówce konsularnej. Wniosek z?o?ony w Polsce jest rozpatrywany 180 dni, a wniosek z?o?ony w Czechach – 60 dni.

Pobyt tymczasowy (p?echodný pobyt)

Je?li planowany okres pobytu w Czechach jest d?u?szy ni? trzy miesi?ce, mo?na ubiega? si? o certyfikat na pobyt czasowy. W tym celu nale?y uda? si? do najbli?szego inspektoratu Policji ds. Cudzoziemców i Pogranicza (Cizinecká policie) w?a?ciwego dla aktualnego miejsca pobytu. W Czechach t? jednostk? administracyjn? jest policja, w odró?nieniu od Polski, gdzie obcokrajowcy melduj? si? w Urz?dzie Gminy, Miasta lub Wojewódzkim.

Do z?o?enia wniosku o wydanie ?wiadectwa na pobyt czasowy obywatela Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu lub Szwajcarii potrzebne s? nast?puj?ce dokumenty:

 • dokument  podró?ny  lub dowód to?samo?ci;
 • dokument potwierdzaj?cy cel pobytu (zatrudnienie, badania naukowe, inna praca zarobkowa);
 • dokument po?wiadczaj?cy posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego –  po?wiadczenie ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wymagane, gdy celem pobytu jest zatrudnienie;
 • o?wiadczenie, ?e w czasie pobytu osoba nie b?dzie ubiega? si? o przyznanie ?wiadcze? z pomocy spo?ecznej;
 • fotografia;
 • potwierdzenie zakwaterowania – wystarczy kopia umowy o wynaj?ciu mieszkania lub pokoju.

Pobyt trwa?y (trvalý pobyt)

Obywatele Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii s? uprawnieni do ubiegania si? o pobyt sta?y na terenie Republiki Czeskiej na podstawie warunków i wymaga? okre?lonych w § § 87g i 87i ustawy o cudzoziemcach, czyli po pi?ciu latach czasowego, ale nieprzerwanego pobytu w Czechach.

Wniosek o wydanie ?wiadectwa trwa?ego pobytu nale?y sk?ada? w Regionalnym Departamencie Migracji i Uchod?stwa przy Ministerstwie Spraw Wewn?trznych w?a?ciwym dla aktualnego miejsca zamieszkania (krajské pracovišt? odboru azylové a migra?ní politiky Ministerstva vnitra).

Do wniosku nale?y do??czy? nast?puj?ce dokumenty:

 • dokument  podró?ny lub dowód to?samo?ci;
 • dokument po?wiadczaj?cy spe?nienie wymaganych warunków (5 lat czasowego, ale nieprzerwanego pobytu na terenie Republiki Czeskiej);
 • dwie fotografie;
 • potwierdzenie zakwaterowania – kopia umowy o wynaj?ciu mieszkania lub pokoju.

Co daje zameldowanie, pobyt trwa?y lub tymczasowy?

Je?li chcemy po prostu spokojnie ?y? w Czechach i nie zamierzamy aktywnie uczestniczy? w ?yciu czeskiego spo?ecze?stwa, to nie jest nam potrzebny ani czasowy, ani trwa?y pobyt. Na przyk?ad wi?kszo?? banków pozwala na otwarcie rachunku, nie wymagaj?c udokumentowanego czasowego lub trwa?ego pobytu.

Jednak je?li chcemy mie? mo?liwo?? parkowania w „strefie niebieskiej”, konieczne jest posiadanie karty do parkowania wa?nej dla danej dzielnicy – tak? kart? mo?na uzyska?  wy??cznie za okazaniem dokumentu potwierdzaj?cego tymczasowy lub trwa?y pobyt.

Pobyt tymczasowy wystarczy równie?, je?li zamierzamy zawrze? umow? z operatorem sieci komórkowej, ubiega? si? o kredyt w banku lub zarejestrowa? dzia?alno?? gospodarcz?.

Szczegó?owe informacje o zmianach dotycz?cych przebywania obcokrajowców na terenie Republiki Czeskiej oraz wszelkie odno?niki do ustaw reguluj?cych pobyt cudzoziemców i mieszka?ców pa?stw strefy Schengen w  Czechach znajduj? si? na stronie czeskiego Ministerstwa Spraw Wewn?trznych.

You are here: Porady Mieszkania Meldunek Pobyt trwa?y i tymczasowy