www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2660. Error 9: Invalid character

Jak mieszkaj? studenci

Email Drukuj PDF

Czeska kolej, czyli odpowiednik polskiego akademika, na trwa?e wpisa?a si? w studenck? codzienno??. Integruj?c i usamodzielniaj?c m?odych ludzi, stanowi ciekawy przyk?ad mini-spo?ecze?stwa. Wiadomo bowiem, ?e ka?dy wyje?d?aj?cy na wymian? uniwersyteck? student musi podj?? wa?n? decyzj? dotycz?c? zakwaterowania. 

Tymczasem wynaj?cie pokoju w centrum Pragi, chocia? wygodne komunikacyjnie i daj?ce mo?liwo?? znajdowania si? w samym centrum wydarze?, bywa czasem trzy razy dro?sze ni? pokój w akademiku. Ów jest za to g?o?ny, leciwy i cz?sto oddalony od We?tawy. Niew?tpliwy atut mieszkania na kolei stanowi przede wszystkim niska cena. Niestety, skorelowana ze standardem: warunki w akademikach nie zmieni?y si? od lat 70. XX wieku. Ma to oczywi?cie pewien urok, a wr?cz (z uwagi na sw? oryginalno??) pe?ni? funkcj? atrakcji dla studentów przyje?d?aj?cych zza oceanu. Przyk?adowo, ?azienki nie s? podzielone na m?skie i damskie, wi?c – szczególnie wchodz?c do cz??ci prysznicowej – trzeba pami?ta?, aby upewni? si?, czy nikogo tam nie ma. Z kolei jednak dzia?anie windy oraz zabezpieczenie okien pozostawiaj? du?o do ?yczenia.

151006_IMG_3897151006_IMG_3896151006_IMG_3874151006_IMG_3873151006_IMG_3847

Idealne i sprawdzone przez wielu studentów przyje?d?aj?cych na studia ca?oroczne jest po??czenie dwóch rozwi?za?. Przez pierwsze 2-3 miesi?ce mieszkaj? w akademiku, poznaj? wiele osób i dobrze si? bawi?. W mi?dzyczasie szukaj? lokum w centrum Pragi, do którego si? potem przeprowadz?, zabieraj?c ze sob? du?? liczb? znajomo?ci i kontaktów. Ze strategicznego punktu widzenia to koncepcja idealna cho?by dlatego, ?e kiedy zaczyna si? sesja, nikt nie b?dzie odrywa? ich od nauki, jak to cz?sto zdarza si? na kolei.

Jednym z praskich akademików przyjmuj?cych studentów z zagranicy jest V?trník, po?o?ony w dzielnicy Praha 6. Wprawdzie oficjalnie stanowi akademik uniwersytetu Karola, studenci jednak dziel? si? na 3 grupy. G?ównie mieszkaj? w nim osoby przyje?d?aj?ce na wymiany ERASMUS oraz CEEPUS. Ci ostatni s? najg?o?niejsi i nie respektuj? nawet ciszy nocnej, poniewa? – jak sami twierdz? – nie wiedz? do ko?ca, co studiuj?, na zaj?cia nie musz? chodzi?, a tak naprawd? przyjechali do Pragi dobrze si? bawi?. Do najgrzeczniejszych nale?? osoby z Czech i S?owacji studiuj?ce dziennie lub zaocznie, które w weekendy z regu?y pracuj? (cz?sto te? si? ucz?), nie doceniaj?c ?adnych odg?osów po godzinie 22:00. Trzeci?, a zarazem najciekawsz? grup? s? studenci z odleg?ych pa?stw, typu Peru, Malezja, Argentyna, Chile, Korea, USA czy Japonia, mówi?cy jedynie po angielsku i prze?ywaj?cy istny szok kulturowy, zazwyczaj podró?uj?c po Europie w weekendy.

151006_IMG_3916151006_IMG_3903151006_IMG_3958151006_IMG_3996151006_IMG_3906

Ta mieszanka mentalno-religijno-j?zykowa przeradza si? w o?ywione dyskusje i rozmowy w pobliskich kawiarniach, pomieszczeniach socjalnych, a tak?e na korytarzach i w recepcji. Powód ku temu jest prosty: pracownicy akademików w ogóle nie mówi? po angielsku. Ten z pozoru nieistotny i co najmniej ?mieszny fakt pozwala na szybsz? integracj? lokalnych studentów z obcokrajowcami. Za komiczne mo?na bowiem uzna? karteczki z czeskimi napisami naklejane na drzwi japo?skich studentów przez pracowników recepcji, a ja sam codziennie t?umaczy?em z czeskiego na angielski sprawy zwi?zane z p?atno?ciami, a nawet odbiera?em paczk? na poczcie z osobami z najdalszych zak?tków ?wiata, którzy potem zostali moimi przyjació?mi na ca?y okres naszego pobytu w Pradze.

151006_IMG_3938151006_IMG_3895151006_IMG_4045151006_IMG_3922151006_IMG_4038

Akademik sk?ada si? z 4 bloków mog?cych przyj?? prawie 1400 studentów. Znajduje si? w nim du?o pomieszcze? naukowych, pralnie, punkt ksero i drukarka, automaty z jedzeniem i napojami. Na ka?dym pi?trze s? si? dwie kuchnie wyposa?one w mikrofal?, piekarnik oraz kuchenk? gazow?. Ze sob? nale?y obowi?zkowo zabra? patelni? i czajnik elektryczny. Do najcz?stszych rozrywek mieszka?ców kolei nale?? g?o?ne spotkania na korytarzach przy butelce piwa. Urodziny lub wi?ksze imprezy organizowane s? w specjalnie do tego przygotowanym party roomie. Lubi?cy sport maj? do dyspozycjj si?owni?, stó? do ping-ponga oraz wypo?yczalni? rowerów.

151006_IMG_4019151006_IMG_4024151006_IMG_4023151006_IMG_3842151006_IMG_3939

Z uwagi na efekt mini-spo?ecze?stwa w akademiku mo?na pozna? o wiele wi?cej osób, ni? mieszkaj?c w centrum Pragi. Mimo pozostawiaj?cych sporo do ?yczenia warunków, akademik spe?nia swoj? funkcj?. W pobli?u mo?na znale?? du?o sklepów, m.in. Norma lub Kaufland, oraz punktów us?ugowych, takich jak fryzjer czy naprawa rowerów. Blisko?? partnerskiego akademika Hv?zda i znajduj?ca si? w pobli?u dyskoteka, restauracje, puby i kawiarnie sprawiaj?, ?e czujemy si? jak w spokojnym miasteczku akademickim oddalonym zaledwie 20 minut od centrum.

151006_IMG_4156151006_IMG_3907151006_IMG_4033151006_IMG_3861151006_IMG_4055

Do V?trníka najdogodniej dojecha? metrem (stacja Pet?iny), tramwajami 1, 18 oraz autobusem 191. W nocy idealnie sprawdza si? tramwaj 56 oraz autobus 510. Akademik jest oddalony zaledwie o 2 minuty drogi od przystanku tramwajowego i 5 minut od stacji metra.

You are here: Czeska mentalno?? Kultura / nauka Jak mieszkaj? studenci