www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2660. Error 9: Invalid character

Praskie winobrania

Email Drukuj PDF

Podobnie jak w antycznej Grecji ?wi?to Dionizosa wi?za?o si? z ta?cem oraz wypijanym w wielkiej ilo?ci winem, tak i dzisiejszym praskim winobraniom nie brakuje podobnych elementów rozpusty. W wielu miejscach Czech wyrastaj? wczesn? jesieni? ogromne stoiska, na których mo?na znale?? ró?ne wina, z bur?ákiem na czele, a tu? obok bogate programy rozrywkowe przeznaczone dla ca?ych rodzin. Do jakiej tradycji odwo?uj? si? organizatorzy tych wydarze??

Liczne winobrania ju? dawno nie s? ?wi?tem jedynie tych, którzy przyczynili si? do zbiorów winnych gron, ale ka?dego, kto ma ochot? skosztowa? produkowanych z nich trunków. Chocia? tera?niejsze imprezy kr??? przede wszystkim wokó? ?wie?o przygotowanego alkoholu, nie brakuje w nich odwo?a? do d?ugiej tradycji. Pierwsze ?lady winnej przesz?o?ci Czech znajduj? si? bowiem ju? w legendach: morawskie wino mia? podarowa? zwi?zany z tym regionem ksi??? Svatopluk ksi?ciu Borzywojowi z okazji urodzenia syna. O starej tradycji uprawy winogron u naszych po?udniowych s?siadów ?wiadcz? te? odkrycia archeologiczne – np. przy Hradczanach odnaleziono taras z X wieku, na którym piel?gnowano winne krzewy. Miejsce zalicza si? tym samym do najstarszych w Czechach ?wiadectw dzia?alno?ci winiarskiej, o czym zreszt? nie omieszkaj? przypomina? organizatorzy tamtejszych winobra?.

151116_Praskie_winobranie_IMG_75151116_Praskie_winobranie_IMG_85151116_Praskie_winobranie_IMG_77151116_Praskie_winobranie_IMG_83151116_Praskie_winobranie_IMG_61

O historii czeskich upraw mówi? tak?e teksty ?ród?owe, gdzie mo?na natrafi? na informacje o ufundowaniu winnic przez wp?ywowych duchownych i w?adców. Uprawa wina oraz jego sprzeda? by?a dla pa?stwa dochodowa, dlatego starano si? j? wspiera?, a tak?e chroni? rodzimych producentów przed importem trunku z zagranicy. Pa?stwo sprzyja?o równie? otwieraniu nowych winnic, o co dbali m. in. Karol IV czy Rudolf II, za którego w?adzy winiarstwo by?o w rozkwicie. W XVI i XVII wieku obok obszarów uprawnych zacz??y wyrasta? charakterystyczne wiejskie posiad?o?ci – ich w?a?cicielami byli przewa?nie mieszka?cy Pragi, traktuj?cy je jako domy letniskowe (w literaturze podkre?la si?, ?e tego typu budynki s? w pewien sposób wyj?tkowe i typowe w?a?nie dla Czech). Okres rozkwitu krajowego winiarstwa mia?a zako?czy? wojna trzydziestoletnia (1618-1648). Do dzi? nie brakuje jednak miejsc, w którym ma si? ono w najlepsze.

Z produkcji wina s?yn? przede wszystkim Morawy, czyni?c z niego swój znak rozpoznawczy. W rejonie mikulowskim, s?owackim, wielkopaw?owickim i znojemskim znajduje si? a? 96% powierzchni wszystkich czeskich winnic. Ta lokalna, morawska duma jest dzi? mocno zwi?zana z przemys?em turystycznym. Reklamy promuj?ce region nawo?uj? do przyjazdu do winnic, w których mo?na m. in. zapozna? si? z produkcj? napoju oraz skorzystania z rozbudowanych morawskich ?cie?ek rowerowych (ok. 1200 km), poprowadzonych w taki sposób, aby zahacza?y o najwa?niejsze punkty zwi?zane z produkcj? alkoholu. G?ówn?, zaliczan? do najciekawszych pod wzgl?dem turystycznym tras?, wchodz?c? w sk?ad winiarskich ?cie?ek jest odcinek ??cz?cy Uherské Hradišt? ze Znojmem. Podró?uj?c nim mo?na zobaczy? 70 miejscowo?ci zwi?zanych z produkcj? wina, m. in. Mikulow i Velké Pavlovice.

151116_Praskie_winobranie_IMG_58151116_Praskie_winobranie_IMG_79151116_Praskie_winobranie_IMG_57151116_Praskie_winobranie_IMG_56151116_Praskie_winobranie_IMG_62

Tradycje zwi?zane z tym szlachetnym napojem rozci?gaj? si? tak?e poza Morawy. Do najbardziej wysuni?tych na pó?noc Europy rejonów uprawy winoro?li nale?y bowiem winiarski region ?echy, w którym g?ówn? rol? odgrywaj? winnice w okolicach Mielnika i Litomierzyc.

Praktycznie w ca?ym kraju mo?na jednak znale?? wydarzenia zawieraj?ce w swojej nazwie s?owo ,,winobranie”. Pod postaci? zbli?on? do dzisiejszej zacz??y si? pojawia? dopiero po drugiej wojnie ?wiatowej, przybieraj?c aktualn? form? w ostatnich dziesi?cioleciach. Nawi?zuj?cych do nich imprez nie brakuje tak?e w Pradze. Jednymi z najbardziej popularnych s? te organizowane na Hradczanach, odwo?uj?ce si? do historii z X wieku: Svatováclavské vinice, nosz?ce nazw? po patronie czeskiej ziemi, rokrocznie odwiedzaj? t?umy turystów. Wydarze? w dzielnicy zamkowej jest jednak wi?cej, za? winobranie organizowane w królewskim ogrodzie praskiego zamku obchodzi?o w tym roku dziesi?t?, jubileuszow? edycj?.

151116_Praskie_winobranie_IMG_59151116_Praskie_winobranie_IMG_67151116_Praskie_winobranie_IMG_94151116_Praskie_winobranie_IMG_54151116_Praskie_winobranie_IMG_73

Sporo praskich dzielnic organizuje w?asne uroczysto?ci, a w ostatnich latach pojawia si? ich coraz wi?cej. D?u?sz? tradycj? mo?e si? poszczyci? inicjatywa Pragi 3, znana jako Vinohradské vinobraní, która w 2015 roku odby?a si? na placu Jerzego z Podiebrad po raz dziewi?tnasty. Nieznacznie m?odsza jest impreza organizowana w przyzamkowych ogrodach na Troji – od 1999 roku w?adze dzielnicy podkre?laj? jej d?ug? tradycj? zwi?zan? z produkcj? wina, organizuj?c tam Tradi?ní slavnosti dobrého vína a bur?áku (?wi?to mia?o miejsce ju? siedemna?cie razy). Od 15 lat winobrania odbywaj? si? równie? przy winnicy Máchalka na Pradze 9 (tzw. Vyso?anské vinobraní). Du?y udzia? w tym ostatnim przedsi?wzi?ciu ma instytucja pn. ?wi?ty Wac?aw, która stara si? odbudowa? s?aw? tamtejszej odnowionej winnicy. Do jednego z wi?kszych i – jak podkre?laj? jego inicjatorzy – bardzo popularnych wydarze? nale?y Vinobraní na Grébovce w Havlí?kovych sadach. Tegoroczna, dziewi?ta edycja odby?a si? pod has?em Ty naše Vinohrady Pražské. Jej g?ówny organizator, w?adze dzielnicy Praga 2, od lat 90. XX wieku urz?dza?y wspóln? imprez? wraz z dzielnic? Praga 3, ale koniec ko?ców zdecydowano o ich uniezale?nieniu.

151116_Praskie_winobranie_IMG_86151116_Praskie_winobranie_IMG_88151116_Praskie_winobranie_IMG_71151116_Praskie_winobranie_IMG_92151116_Praskie_winobranie_IMG_69

Z kolei sporo praskich winiobra? posiada bardzo krótk? histori?. Od sze?ciu lat festyn Vinobraní s Králem vín o?ywia praskie Vršovice, za? pi?cioletni sta? ma doroczna, trzydniowa impreza organizowana przy twierdzy Kunratice. Do najm?odszych imprez nale?y Vinobraní v klášte?e zainicjowane przez Dom ?w. Karola Boromejskiego w dzielnicy Praha–?epy. W tym roku mia?o miejsce po raz drugi i by?o skupione wokó? ?wie?o za?o?onej winnicy sv. Karla.

Wszystkie tego rodzaju wydarzenia maj? charakter festynowy. Opieraj? si? przede wszystkim na degustacji alkoholu na ?wie?ym powietrzu, targach oraz wystawie win, którym towarzysz? punkty gastronomiczne oraz program rozrywkowy, zale?ny od ?rodków, jakimi dysponuj? organizatorzy. Si?gaj? oni po ró?ne metody, aby przyci?gn?? uczestników: proponuj? plenerowe wyst?py grup teatralnych, zespo?ów ludowych, znanych wykonawców czy pokazy rzemie?lnicze. Ale najwi?ksz? atrakcj? czeskich imprez winiobraniowych jest oczywi?cie „burczak”. Napój powstaj?cy w kilka dni po rozpocz?ciu kwaszenia winogron ma charakterystyczny smak i wi??e si? z nim podobna ilo?? przepisów, co z polskim oscypkiem. Mo?na go sprzedawa? wy??cznie od 1 sierpnia do 30 listopada, a do produkcji wykorzystywa? tylko czeskie winogrona.

Jak mo?na wywnioskowa? z coraz wi?kszej liczby kr???cych wokó? niego imprez, si?a przyci?gania trunku jest ogromna, a wczesn? jesieni? nikogo nie dziwi widok niesionej w d?oni plastikowej butelki ze ?wie?ym winem. Akcje organizowane pod has?em jego ?wi?ta odwiedza bowiem mnóstwo mieszka?ców Pragi i turystów. Obok d?ugiej tradycji zwi?zanej z produkcj? trunku na dobre zago?ci? wi?c w Czechach nieco ?wie?szy zwyczaj, zwi?zany z organizacj? komercyjnych festynów na cze?? bur?áka.

You are here: Czeska mentalno?? Religia / tradycje Praskie winobrania