www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:2660. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Na mapie prezentuje si? niepozornie, jednak je?li kto? zdecyduje si? pozna? to miejsce, bez w?tpienia b?dzie pozytywnie zaskoczony jego urokami i ilo?ci? wra?e?, jakich dostarcza. Jego okolice to mi?dzy innymi kopalnie z?ota, z którego wykonano Koron? ?wi?tego Wac?awa, kolebka czeskiego trampingu czy najwy?szy w Europie ?rodkowej kamienny wiadukt.

Jķlové u Prahy i okolice, bo o nich tu mowa, okazuj? si? ?wietnym pomys?em na jednodniow? wycieczk? – czy to dla rodziny, grupy przyjació?, pary, czy samotnika. Miejscowo?? oddalona jest o 20 kilometrów na po?udnie od stolicy Czech; z Pragi doje?d?a tu mniej wi?cej raz na pó? godziny podmiejski autobus 332 ze stacji metra C Bud?jovickį.

151006_Jilove_650151006_Jilove_646151006_Jilove_649

Wysiadamy na przystanku Jķlové u Prahy, nįm?stķ i oto znajdujemy si? w centrum urokliwego miasteczka ?rodkowych Czech, na g?ównym placu nazwanym na cze?? pierwszego prezydenta Czechos?owacji Masarykovo nįm?stķ. Na pocz?tku wzrok przyci?ga czternastowieczny ratusz z przylegaj?cymi kamienicami, a dalej ujrzymy kolejne wa?ne dla historii miasta obiekty: pomnik ku czci poleg?ych podczas drugiej wojny ?wiatowej i gotycki ko?ció? rzymskokatolicki pod wezwaniem ?w. Wojciecha z XIII wieku. Je?eli nam si? poszcz??ci, spotkamy polskiego ksi?dza, który widz?c turystów z aparatem, otworzy bram?, aby?my obejrzeli te? stary o?tarz, malowid?a i organy, zdziwili si?, ?e – jak na gotycki ko?ció? – ma?o tu ?wiat?a, a w ?rodku urz?dzono k?cik dla dzieci.

151006_Jilove_652151006_Jilove_657151006_Jilove_660151006_Jilove_664151006_Jilove_663

Naprzeciwko ko?cio?a czeka jedna z g?ównych atrakcji wycieczki – Muzeum Regionalne, mieszcz?ce si? w zabytkowym budynku, zwanym D?m Mince, który nale?a? w XVI wieku do Edwarda Kelly’ego – alchemika na dworze króla Rudolfa II. Je?li komu? s?owo „muzeum” kojarzy si? z nud? i ziewaniem, powinien tu zawita?, by przekona? si?, ?e mo?e by? inaczej. Ekspozycje po?wi?cono kilku tematom, a najwa?niejsza z nich zwi?zana jest ze z?otem, przez wiele lat wydobywanym w kopalniach w Jķlovym i jego okolicach. Poznamy je tu od ka?dej strony; ??cznie z metodami wydobycia czy dziedzinami zastosowania. Odwiedzimy ró?ne miejsca kojarz?ce si? z królewskim kruszcem i spotkamy nieroz??cznie z nim zwi?zane postaci. Prawdopodobnie zaskoczy nas, w jak wielu dziedzinach wspó?czesnego ?wiata wykorzystywane jest z?oto. Na co dzie? nie u?wiadamiamy sobie, ?e nawet ci z nas, którzy nie posiadaj? drogiej bi?uterii, nosz? je zawsze przy sobie – w telefonach komórkowych czy kartach p?atniczych...

151006_Jilove_703151006_Jilove_667151006_Jilove_666151006_Jilove_671151006_Jilove_673

Drugim g?ównym tematem wystaw jest zjawisko w Polsce raczej nieznane, czyli tramping. Zapocz?tkowane zosta?o w?a?nie w okolicy miasteczka Jķlové u Prahy, a mowa o ruchu spo?ecznym z ko?ca pierwszej wojny ?wiatowej, zwi?zanym z ucieczk? cz?owieka z miasta na ?ono natury, inspirowanym przede wszystkim kultur? Dzikiego Zachodu. Je?eli nadal nie bardzo wiecie, o co chodzi, koniecznie odwied?cie wystaw?! Muzeum posiada bogaty zbiór dokumentów (zdj?cia, teksty piosenek) i trampskżch akcesoriów, dzi?ki którym mo?na si? przenie?? do ?wiata romantycznych przygód, w którym cz?owiek staje si? bardziej ludzki, bo bli?szy naturze, zdany na w?asne si?y i na jedno?? z innymi oraz gdzie przyroda jest czym? ?wi?tym...

151006_Jilove_691151006_Jilove_686151006_Jilove_682151006_Jilove_688

W kolejnych sala prezentowana jest historia k?usownictwa (metody i rodzaje wykorzystywanej broni) oraz ogólne dzieje Jķlového u Prahy (ta wystawa ko?czy si? w szczególnym miejscu – podziemiach z pozosta?o?ciami starego klasztoru oraz szkieletem mnicha). Oprócz tego organizowane s? ekspozycje czasowe – obecnie mo?na obejrze? kolekcj? wspó?czesnych fotografii z inspiruj?c? muzyk? w tle.

151006_Jilove_675151006_Jilove_678151006_Jilove_679151006_Jilove_694151006_Jilove_696

Je?eli pogoda dopisuje i nie chcemy sp?dzi? ca?ego dnia w muzeum, nale?y troch? przy?pieszy? zwiedzanie i wyruszy? szlakiem edukacyjnym o nazwie nau?nį stezka Jķlovské zlaté doly. Szlak wiedzie przewa?nie szos? i polnymi drogami, wi?c je?li na co dzie? mieszkacie w Pradze, ju? samo to otoczenie b?dzie stanowi? dla Was mi?? odmian? i wypoczynek. Z najwa?niejszych atrakcji bez w?tpienia nale?y wymieni? wie?? widokow? Pep? (rozhledna na Pep?i), z której rozci?ga si? widok m.in. na Prag? i legendarn? gór? ?ķp, oraz zwiedzanie sztolni ?w. Józefa (štola sv. Josefa) z przewodnikiem, w ochronnym fartuchu i kasku. Wycieczka jest bardzo emocjonuj?ca, a wspomniane akcesoria naprawd? si? przydaj?. Odwiedzimy tu nietoperza-samotnika oraz b?dziemy mieli okazj? przekona? si? na w?asne oczy (innymi zmys?ami równie?), w jak trudnych warunkach pracowali górnicy wydobywaj?cy z?oty kruszec. O ile si? zmie?cimy, dotkniemy te? miejsca, gdzie ko?czy si? wydr??ony w skale korytarz, a to wed?ug legendy przynosi bogactwo na ca?e ?ycie. Ujrzymy nawet zakonserwowan? w wodzie górnicz? drabin? z XIV wieku, która rozpad?aby si? w proch, gdyby kto? spróbowa? j? wyci?gn??.

151006_Jilove_706151006_Jilove_709151006_Jilove_711151006_Jilove_712151006_Jilove_713151006_Jilove_714

Kiedy po wyj?ciu ze sztolni skierujemy si? asfaltow? drog? w dó?, po chwili naszym oczom uka?e si? monumentalny kamienny wiadukt. Nosi on nazw? Žampašskż most, wzi?t? od Žampachu – dzielnicy Jķlovégo u Prahy, w której si? znajduje. Ta niesamowita budowla ma wysoko?? 41,5 metra i tym samym jest najwy?szym kamiennym wiaduktem w Europie ?rodkowej. A? trudno uwierzy?, ?e tak skonstruowany most sprzed ponad wieku (budowany w latach 1898-1899) nie nosi do tej pory ?ladów ?adnych uszkodze?.

151006_Jilove_011151006_Jilove_726151006_Jilove_723151006_Jilove_724151006_Jilove_729151006_Jilove_733

Przechodz?c pod wiaduktem i kontynuuj?c schodzenie w dó?, trafimy w bardzo urokliwe miejsce nad pe?n? kamieni rzek? Sįzav?: romantyczny zak?tek, gdzie nad wod? cicho przycupn??y dacze, do których prowadz? najcz??ciej drewniane k?adki. W ten sposób dotrzemy a? do miejscowo?ci Kamennż P?ķvoz, sk?d mo?emy wróci? do Pragi, je?li zm?czenie ju? daje nam si? we znaki. Autobus 332 przeje?d?a tam rzadziej ni? przez samo Jķlové, mniej wi?cej raz na dwie godziny, ale nawet je?li ucieknie nam sprzed nosa, nie jest to powód do zmartwie?, tylko ?wietna okazja, by zajrze? do miejscowej restauracji i posili? si? po pe?nym wra?e? dniu.