www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2660. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Interesujesz si? losami czeskich w?adców? Jeste? wielbicielem ma?ych, ale uroczych miejscowo?ci, zw?aszcza o charakterze uzdrowiskowym? Planujesz jednodniow? wycieczk? w okolice Pragi? Je?li tak, musisz wybra? si? 50 km na wschód od stolicy Czech i zwiedzi? Podiebrady (Pod?brady) – miasto króla Jerzego.

Pierwsza wzmianka o nich pochodzi z 1223 roku. Dzi?ki po?o?eniu nad rzek? ?ab? oraz upodobaniu sobie tego rejonu przez króla Przemys?a Ottokara II i jego syna Wac?awa nast?pi?a intensywna rozbudowa grodu, który ju? po pó?tora wieku uzyska? godno?? miasta. By?a to zas?uga najs?ynniejszych w?a?cicieli – panów z Kunsztatu i Podiebradów. Ich najwybitniejszym przedstawicielem by? Jerzy, tzw. husycki król, w?adaj?cy ziemiami czeskimi w latach 1458-1471. Po ?mierci jego synów przez prawie pi?? stuleci Podiebradami i okolicami zarz?dzali urz?dnicy królewscy. Od 1839 r. posiad?o?ci wesz?y we w?adanie rodzin wiede?skich i bawarskich.

Rewolucyjn? zmian? dla miasta przyniós? rok 1905, kiedy to na dziedzi?cu pa?acu niemiecki hrabia Karel Bülow odkry? z?o?a wód mineralnych. Ju? dwa lata pó?niej pulsowa?y trzy publiczne ?ród?a: Bülow?v pramen, vrt Hohenlohe i vrt Charicléa, a po krótkim czasie za?o?ono pierwszy kurort uzdrowiskowy, przeznaczony dla osób z chorobami serca i uk?adu kr??enia. Wtedy woda po raz drugi przyczyni?a si? do rozwoju miasta: jej w?a?ciwo?ci wzmacniaj?ce (sta?a temperatura ok. 14 stopni Celsjusza, zawarto?? ?elaza oraz innych mikroelementów) zacz??y przyci?ga? kuracjuszy. Wskutek realizacji planów architekta Františka Jandy, w latach 30. XX w. powsta? te? m.in. park uzdrowiskowy, szczyc?cy si? niezwyk?? atmosfer?. Jego centralnym obiektem jest kolumnada im. prof. Libenskiego – praskiego kardiochirurga, który odegra? niema?? rol? w wypromowaniu kurortu. Bezpo?rednio przy parku po?o?ony jest dworzec kolejowy, stanowi?cy pere?k? architektoniczn?: to pierwsza tego typu czeska budowla w stylu funkcjonalistycznym, uznawana przez d?u?szy czas za najpi?kniejsz? stacj? Czechos?owacji.

151014_krol_Jerzy_0471151014_krol_Jerzy_0463151014_krol_Jerzy_0454

Rynek miasta, nosz?cy nazw? jego najs?ynniejszego mieszka?ca, króla Jerzego, nie jest zbyt atrakcyjny w porównaniu do parku. Posiada jednak niezwykle cenny obiekt – pomnik swego suwerena. Neorenesansowa podobizna w?adcy na koniu, wykuta przez Bohuslava Schnircha (wspó?autora m.in. figur umieszczonych na dachu Rudolfinum i Teatru Narodowego w Pradze) uznawana jest za szczytowe osi?gni?cie czeskiej monumentalnej sztuki rze?biarskiej XIX wieku. Posta? monarchy, przedstawionego przy podawaniu d?oni w ge?cie pojednania w?gierskiemu rywalowi, Marcinowi Korwinowi, góruje nad niewielkim placem. Cokó? pomnika ozdobiono symbolami ziem Regnum Bohemiae: Czech, Moraw, ?l?ska i ?u?yc, emblematami walki i pokoju, uzupe?nionymi z?otymi napisami oraz tablicami pami?tkowymi.

151014_krol_Jerzy_0413151014_krol_Jerzy_0414151014_krol_Jerzy_0432

Najwi?ksz? budowl? Podiebradów jest po?o?ony przy rynku pa?ac. Przez cz??? badaczy bywa uznawany za miejsce urodzenia króla Jerzego, który przyszed? na ?wiat 20 kwietnia 1420 roku. Wybudowany jako zamek, za czasów Przemys?a Ottokara II (XVIII wiek) przybra? form? pa?acu. W jego murach po II wojnie ?wiatowej mie?ci?a si? elitarna szko?a, któr? uko?czy? m.in. prezydent Václav Havel, re?yser Miloš Forman oraz polski scenarzysta i re?yser, Jerzy Skolimowski. Dzisiaj jest siedzib? Muzeum Po?abskiego i jednego z instytutów Uniwersytetu Karola. W?ród zgromadzonych eksponatów znajduj? si? takie unikaty, jak tekst propozycji pokojowej unii w?adców europejskich króla Jerzego z 1464 roku czy Bo?kovská bible z XIV i XV wieku, przedstawiaj?ca histori? rodu Kunsztatów.

151014_krol_Jerzy_0412151014_krol_Jerzy_0418151014_krol_Jerzy_0483

Ciekawym pomys?em mo?e by? wizyta w s?ynnej podiebradzkiej fabryce Crystal Bohemia (Sklárna Bohemia). Podczas zwiedzania mo?na prze?ledzi? etapy powstawania ró?nego rodzaju produktów dekoracyjnych: bi?uterii, zastaw sto?owych, ozdób. Zainteresowani mog? tak?e sami zrobi? szklan? pami?tk? oraz zakupi? produkt z unikatowego kryszta?u o?owianego.

Obecnie Podiebrady to ok. 14-tysi?czna miejscowo??. Liczba mieszka?ców jest jednak o wiele wi?ksza ze wzgl?du na liczne turnusy i grupy wycieczkowe, przybywaj?ce do ?róde? uzdrawiaj?cych wód. Warto do nich do??czy?. Bo oprócz poprawy zdrowia i dozna? wizualnych, mo?emy tak?e zaspokoi? kubki smakowe, próbuj?c miejscowych specja?ów – piwa Pod?bradský zdroj, wody mineralnej Pod?bradka lub wafelków Pod?bradské oplatky o ró?nych smakach.