www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2660. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Brakuje Wam mocnych wra?e?, a jednocze?nie t?sknicie za blisko?ci? przyrody? W centrum Pragi, na Holešovicach, czeka na Was jedno i drugie – tajemniczy ?wiat krokodyli oraz kajmanów, których przodkowie ?yli na kuli ziemskiej ju? 280 milionów lat temu.

Miejsce nazywa si? Krokodýlí ZOO, ale nie jest cz??ci? praskiego ogrodu zoologicznego – to osobne pomieszczenie, w którym znajdziecie a? kilkadziesi?t egzotycznych gadów w 11 akwaterrariach. S? mi?dzy nimi zarówno krokodyle, jak i mniej znane kajmany, stanowi?ce z punktu widzenia systematyki zwierz?t podrodzin? krokodyli. Czym si? od nich ró?ni?? Na przyk?ad wielko?ci? czy uk?adem z?bów. Ale najlepiej przyj?? i zobaczy? to na w?asne oczy...

151206_Egzotyka_t0394151206_Egzotyka_t0406151206_Egzotyka_t0411151206_Egzotyka_t0419151206_Egzotyka_t0424

Co wi?cej, w praskich Holešovicach spotkacie wi?cej gatunków krokodyli; nie tylko te najbardziej znane, jak afryka?ski krokodyl nilowy, ale równie? niezwykle rzadkie. Przyk?adowo krokodyl kuba?ski, który – jak sama nazwa wskazuje – w warunkach naturalnych wyst?puje wy??cznie na Kubie. A my mamy okazj? ogl?da? go tutaj, w sercu Europy!

Wizyta w praskim królestwie gadów staje si? jeszcze bardziej fascynuj?ca, kiedy u?wiadomimy sobie, ?e ka?dy z nich, tak jak cz?owiek, ma swoj? indywidualn? histori?, w?asny charakter, wyró?niaj?ce cechy, a niektóre nawet ludzkie czy mitologiczne imi?. Poznamy tu na przyk?ad mi?dzynarodow? par? – Gerharda z ZOO w Lipsku oraz Andulk? z Pilzna, którzy po porz?dnym obiedzie chodz? pop?ywa?. Spotkamy najstarsze z ca?ego towarzystwa siostry Kalypso i Sapho, mieszkaj?ce osobno. Dowiemy si? te?, dlaczego szukanie m??a dla krokodylicy Marthy to nie taka prosta sprawa…

151206_Egzotyka_t0421151206_Egzotyka_t0427151206_Egzotyka_t0431151206_Egzotyka_t0434151206_Egzotyka_tKalypso1

Dla zwiedzaj?cych zaplanowano tu równie? dodatkowe atrakcje, np. mo?liwo?? obejrzenia specjalnej skrzynki do transportu krokodyli czy imponuj?ca wystawa zdj?? afryka?skich zwierz?t, autorstwa czeskich fotografów. Na najm?odszych czeka te? specjalny k?cik z kredkami i kolorowankami, a na tych z jeszcze bujniejsz? wyobra?ni? czyste kartki, na których mo?na do woli wy?ywa? si? artystycznie. Z dzieci?cych rysunków powstaje nast?pnie jeszcze jedna, nie mniej interesuj?ca wystawa.

151206_Egzotyka_t29177151206_Egzotyka_t29171151206_Egzotyka_t29174151206_Egzotyka_t29176151206_Egzotyka_t29175

W tym miejscu jednak wa?na uwaga: je?li wybieracie si? do Krokodýlí ZOO ze swoimi pociechami, nie zapominajcie, ?e mimo wszystko macie tu do czynienia z dzikimi, niebezpiecznymi drapie?nikami, które potrafi? nawet zabi? cz?owieka. Oczywi?cie ani Wam, ani dzieciom nic tu nie grozi, bo wszystko jest odpowiednio zabezpieczone, ale trzeba wzi?? pod uwag?, ?e maluchy mog? ró?nie reagowa? na widok tych mi?so?ernych bestii, z których niewiele ma tak sympatyczny wyraz twarzy, jak pulchna Kalypso.

Dobra wiadomo?? jest taka, ?e ?wiat krokodyli czynny jest przez ca?y rok, niezale?nie od pogody. Zwyk?e bilety dla doros?ych kosztuj? 140 K?, dla dzieci, m?odzie?y od 3 do 15 lat, emerytów i osób niepe?nosprawnych 90 K?, a dzieci do 3 r.?. pod opiek? rodziców zwiedzaj? za darmo. Mo?na te? skorzysta? z biletu rodzinnego (2+2) za 390 K?, a dla grup powy?ej 10 osób przewidziano 10-procentow? zni?k?.

151206_Egzotyka_t0435151206_Egzotyka_t0441151206_Egzotyka_t9147151206_Egzotyka_t9155151206_Egzotyka_t9160

Oprócz zwiedzania indywidualnego, Krokodýlí ZOO oferuje w okre?lonych godzinach spacer po królestwie gadów z przewodnikiem oraz specjalne pokazy karmienia zwierz?t. Dla tych, którzy licz? na jeszcze wi?cej wra?e?, przygotowano ofert? VIP. W cenie 500 K? b?dziecie mogli szczegó?owo pozna? histori? ka?dego mieszkaj?cego tu osobnika, spróbowa? nakarmi? którego? z nich (oczywi?cie z pomoc? i asekuracj? do?wiadczonego specjalisty), zrobi? sobie na pami?tk? profesjonalne zdj?cie z dzik? besti? oraz skosztowa? ró?nych rodzajów win.

Wi?cej informacji, w tym dok?adny adres i godziny otwarcia obiektu, znajdziecie na stronie www.