www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2660. Error 9: Invalid character

Szkolnictwo w Czechach

Email Drukuj PDF

Do Republiki Czeskiej przyje?d?a coraz wi?cej Polaków z dzie?mi lub takich, którzy chc? si? tu osiedli? na sta?e i za?o?y? rodzin?. Przygotowali?my dla nich krótki przewodnik po systemie o?wiaty w Czechach.

Podobnie jak w Polsce, system szkolnictwa dzieli si? na podstawowe, ?rednie i wy?sze.

1.Szko?y podstawowe
Dzieci rozpoczynaj? nauk? w wieku sze?ciu lat w szkole podstawowej (základni škola, pot. základka). Zanim jednak do niej trafi?, powinny odby? roczn? nauk? w przedszkolu (jest to odpowiednik polskiej zerówki), gdzie ucz? si? pisania i czytania. Podstawówka nie ró?ni si? specjalnie od polskich szkó? – lekcje trwaj? 45 minut, rok podzielony jest na dwa semestry, a od czwartej klasy ka?dego przedmiotu uczy inny nauczyciel. Oceny zamykaj? si? w skali od 1 – 5, gdzie 1 jest najlepsz? not?, jak? mo?e uzyska? ucze? (czyli odwrotnie ni? w Polsce). Przy zapisywaniu dzieci do szko?y obowi?zuje rejonizacja. Dziecko mo?e po 5 latach nauki zdecydowa?, czy chce ju? teraz pój?? do gimnazjum, czy dopiero po kolejnych dwóch latach.

2.Szko?y ?rednie
Kolejnym etapem nauki jest gimnazjum (Gymnázium), technikum (st?edni odborná škola) lub szko?a zawodowa (u?ilišt?). Gimnazjum generalnie uznawane jest za miejsce dla najzdolniejszych uczniów, jednak nie uzyskuj? oni w nim ?adnego zawodu (mo?na to porówna? z naszym liceum ogólnokszta?c?cym). Dyplom technika zapewniaj? szko?y techniczne. Szko?a zawodowa z praktykami daje absolwentom konkretny zawód, jednak nie ka?dy kierunek zapewni otrzymanie matury. Szko?y zawodowe ko?cz? si? uzyskaniem dyplomu rzemie?lnika.

3.Szko?y wy?sze
Szkolnictwo wy?sze jest w zasadzie bardzo podobne do systemu, jaki mamy w Polsce. Po maturze i pomy?lnym zdaniu egzaminów wst?pnych ucze? mo?e zacz?? studia na jednej z uczelni: uniwersytecie (univerzita), akademii (akademie), politechnice (technická univerzita) lub wy?szej szkole zawodowej, inaczej kolegium (vyšši odborná škola). Ta ostatnia jednak, w odró?nieniu od szkó? polskich, nie ko?czy si? ?adnym tytu?em. Tytu? magistra lub licencjata uzyskuje si? po – odpowiednio – 5 lub 3 latach nauki w trzech pierwszych z wymienionych uczelni. Poza nimi czescy studenci maj? mo?liwo?? zdobywania interesuj?cych zawodów w szko?ach wojskowych, policyjnych, medycznych, filmowych, itd.

W Republice Czeskiej studiuje tak?e wielu obcokrajowców. Umo?liwiaj? im to ró?nego rodzaju programy wymiany studenckiej (np. Erasmus), praktyki i obozy. Uczelnie cz?sto organizuj? kursy j?zyka czeskiego dla wszystkich ch?tnych, nie tylko tych w wieku studenckim. Znajomo?? czeszczyzny cz?sto otwiera studentom spoza Czech drog? na studia, chyba ?e zdecyduj? si? na nauk? w innym j?zyku (wtedy jednak b?d? to uczelnie prywatne lub p?atne kierunki na pa?stwowych uczelniach - wielu obcokrajowców studiuje w ten sposób medycyn?, do wyboru s? trzy wydzia?y medyczne Uniwersytetu Karola). Je?li chodzi o uznawanie dyplomów zagranicznych uczelni, to zgodnie z czeskim prawem student z innego kraju mo?e si? zwróci? do jednej z placówek o wydanie odpowiedniego po?wiadczenia (lista tych urz?dów znajduje si? tutaj: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=kategorie&kod=0049).

Osoby chc?ce si? przekwalifikowa?, mog? skorzysta? z kursów oferowanych przez Centra Kszta?cenia Ustawicznego, a dla ludzi starszych, którzy wci?? czuj? si? m?odo, istnieje mo?liwo?? uczestniczenia w wyk?adach organizowanych przez tzw. Uniwersytety Trzeciego Wieku (Univerzita t?etího v?ku).

System szkó? obejmuje oczywi?cie równie? uczelnie prywatne, ale stanowi? one  mniejszo?? i dyplom w nich uzyskany nie jest w?ród studentów powa?any tak, jak dyplom uczelni pa?stwowej.

W rankingu najlepszych szkó? wy?szych, który opublikowa?a na pocz?tku tego roku gazeta Hospodá?ské noviny, najwy?ej uplasowa? si? po raz kolejny Uniwersytet Karola w Pradze, za nim uniwersytety w Brnie – Brn?nská univerzita i Masarykova univerzita oraz ?VUT (?eské vysoké u?ení technické v Praze). Badania obejmowa?y przede wszystkim poziom nauczania na siedemdziesi?ciu fakultetach w dziewi?ciu specjalizacjach – prawo, ekonomia, informatyka, architektura, psychologia, chemia, medycyna, socjologia oraz mechanika.

W Republice Czeskiej istnieje kilka zagranicznych szkó? podstawowych, m. in. francuska, angielska, rosyjska, polska (której to przysz?o?? jest w tej chwili niejasna) oraz uczelni wy?szych – g?ównie s? to szko?y biznesu i zarz?dzania.

Polacy przybywaj?cy do Czech maj? wi?c szeroki wybór w dziedzinie edukacji dla siebie i swoich dzieci, jednak powinni pami?ta?, ?e zanim zdecyduj? si? pos?a? dziecko do szko?y polskiej czy mi?dzynarodowej, nale?a?oby pomy?le?, czy nauka w szkole czeskiej nie zwi?kszy pó?niejszych szans naszych pociech w asymilowaniu si? ze spo?eczno?ci? po?udniowych s?siadów.

 

You are here: Porady Dzieci Szko?y Szkolnictwo w Czechach